--> ORDE DO DÍA DO PLENO EN VILAGARCÍA

0
ORDE DO DÍA da sesión plenaria ordinaria do luns 30 de marzo de 2014

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior de data 24 de febreiro de 2014.
2. Toma de coñecemento dos Decretos da Alcaldía emitidos no mes febreiro de 2014.
3. Toma de coñecemento da solicitude de participación cidadá presentada por parte de asociacións ou entidades en relación con un punto da orde do día que lle afecte directamente e posterior intervención a través dun único representante das mesmas.
4. Aprobación definitiva, se procede, de Estudo de Detalle na Avda. das Carolinas, promovido por Metalgráfica Gallega, S.A. (MEGASA).
5. Declaración Institucional en relación co traslado da Fábrica de Conservas CUCA.
6. Toma de coñecemento da remisión ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas do Orzamento do Concello Consolidado 2014 e da FPSDM.
7. Aprobación, se procede, da modificación de posto de persoal eventual.
8. Aprobación inicial, se procede, do prezo público pola prestación do Servizo de Axuda no Fogar.
9. Aprobación inicial, se procede, do regulamento do Servizo de Axuda no Fogar.
10. Aprobación inicial, se procede, da Ordenanza de uso, seguridade e conservación das praias.
11. Aprobación, se procede, da Moción do Grupo de Goberno, de inicio de trámites para o recoñecemento de Vilagarcía de Arousa como Cidade Amiga da Infancia.
12. Aprobación, se procede, da Moción presentada polo Grupo Político Municipal do PSdeG-PSOE, sobre a ampliación do Hospital do Salnés.
13. Aprobación, se procede, da Moción presentada polo Grupo Político Municipal de EU sobre a creación dun plan de emprego municipal.
14. Aprobación, se procede, da Moción presentada polo Grupo Político Municipal do BNG polo dereito a unha vivenda digna, alugueiro social, paralización dos desafiuzamentos e impulso dunha Lei Galega de Vivenda.
15. Aprobación, se procede, da Moción presentada polo Grupo Político Municipal do BNG de cambio de finalidade de gastos da Concellería de Educación de Vilagarcía de Arousa.
16. Interpelacións.
17. Mocións presentadas polos grupos políticos municipais por razóns de urxencia.
18. Respostas ás preguntas formuladas en sesións plenarias anteriores.
19. Rogos e preguntas.
20. Quenda de rogos e preguntas entre o público asistente á sesión.


Publicar un comentario

 
Top