--> PLENO MUNICIPAL AGOSTO 27ag'15

0
#Política|
Jueves 27/08/2015|
17:00h|
Salón de plenos do Concello de Vilagarcía|

SESIÓN PLENARIA ORDINARIO AGOSTO 2015

ORDE DO DIA

1.- Aprobacion, se procede, da acta da sesión anterior, de data 30 de xullo de 2015.
2.- Toma de coñecemento da solicitude de participación cidadá presentada por parte de
asociacións ou entidades en relación con un punto da orde do día que lIe afecte directamente e
posterior intervención a través dun único representante das mesmas.
3.- Aprobación, se procede do expediente de desafectación do servizo de educación da escola
infantil de Bamio.
4.- Aprobacion, se procede, do expte. de cambio de finalidade con destino a financiación de obra
mellora de iluminiacion pública, subvencionada polo INEGA.
5.- Aprobación, se procede, do expte. de cambio de finalidade con destino a financiación da obra
Mellora da Imaxe da Praza de Abastos.
6.- Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal de EU sobre
"Medidas contra a violencia de Xénero"
7.- Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal de EU sobre
"Habilitación de zonas para o espallamento de cans e instalación e sanecanes".
8.- Aprobacion, se procede, moción do PSdeG-PSOE polo mantemento da calidade do servizo
no Centro Ocupacional de Saiar.
9.- Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político do BNG contra a
instalaciónd e grandes áreas comerciais en Vilagarcía de Arousa.
10.- Interpelacións.
11.- Mocións presentadas polos grupos políticos municipais por razóns de urxencia.
12. - Rogos e preguntas.
13.- Quenda de rogos e preguntas entre o público asistente á sesión.

Vilagarcía de Arousa, 24 de agosto de 2015.

Publicar un comentario

 
Top