SESIÓN PLENARIA ORDINARIO OUTUBRO 2015

ORDE DO DIA

Sesión plenaria que se celebrará no Salón de Sesións da Casa do Concello, ás 17,00 horas

1. Toma de posesión da Concelleira Dona Lucía César Veloso.
2. Toma de coñecemento da solicitude de participación cidadá presentada por parte de
asociacións ou entidades en relación con un punto da orde do día que lIe afecte directamente e
posterior intervención a través dun único representante das mesmas.
3. Aprobación inicial, se procede, da Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre actividades
económicas.
4. Aprobación inicial, se procede, da Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre bens
inmobles.
5. Aprobación inicial, se procede, da Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre incremento
de valor dos terreos de natureza urbana.
6. Aprobación inicial, se procede, da Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre vehículos de
tracción mecánica.
7. Aprobación inicial, se procede, da Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por subministro de
auga potable.
8. Aprobación inicial, se procede, da Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por depuración de
augas residuais.
9. Aprobación inicial, se procede, da Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por expedición de
documentos administrativos e outros (vodas).
10. Aprobación inicial, se procede, da Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por licenzas de
actividades.
11. Aprobación inicial, se procede, da Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por licenzas
urbanísticas.
12. Aprobación inicial, se procede, da Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por recollida de lixo.
13. Aprobación inicial, se procede, da Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por utilización privativa
ou aproveitamento especial do dominio público local.
14. Aprobación inicial, se procede, da Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por servizos especiais
ou transportes.
15. Aprobación inicial, se procede, da Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa de sumidoiros.
16. Aprobación inicial, se procede, da Ordenanza Fiscal Reguladora do Prezo Público da Escola de
Música.

O ALCALDE-PRESIDENTE, A SECRETARIA XERAL,

Alberto Varela Paz, Rosa Losada Suárez
 
Top