--> PLENO MUNICIPAL 17di'15

0

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DICIEMBRE 2015 

Jueves 17 de Diciembre 2015, 17:00h en Salón de Sesións da Casa do Concello. 

ORDE DO DÍA

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior de data 26 de novembro de 2015.
2. Toma de coñecemento da solicitude de participación cidadá presentada por parte de asociacións ou entidades en relación con un punto da orde do día que lle afecte directamente e posterior intervención a través dun único representante das mesmas.
3. Exame das alegacións presentadas polo grupo político municipal de EU, e aprobación definitiva, se procede, da modificación da Ordenanza Fiscal I.1 Reguladora do Imposto sobre actividades económicas.
4. Exame das alegacións presentadas polo grupo político municipal de EU, e aprobación definitiva, se procede, da modificación da Ordenanza Fiscal I.2 Reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles.
5. Exame das alegacións presentadas polo grupo político municipal de EU, e aprobación definitiva, se procede, da modificación da Ordenanza Fiscal I.4 Reguladora do Imposto sobre incremento do valor dos terreos de natureza urbana.
6. Exame das alegacións presentadas polo grupo político municipal de EU, e aprobación definitiva, se procede, da modificación da Ordenanza Fiscal I.5, Reguladora do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
7. Exame das alegacións presentadas polo grupo político municipal de EU, e aprobación definitiva, se procede, da modificación da Ordenanza Fiscal II.5 Reguladora da Taxa por depuración de augas residuais.
8. Exame das alegacións presentadas polo grupo político municipal de EU, e aprobación definitiva, se procede, da modificación da Ordenanza Fiscal II.6 Reguladora da Taxa por Expedición de documentos administrativos e outros servizos.
9. Exame das alegacións presentadas polo grupo político municipal de EU, e aprobación definitiva, se procede, da modificación da Ordenanza Fiscal II.10 Reguladora da Taxa por recollida de lixo.
10. Exame das alegacións presentadas polo grupo político municipal de EU, e aprobación definitiva, se procede, da modificación da Ordenanza Fiscal II.12 Reguladora da Taxa por utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local.
11. Exame das alegacións presentadas polo grupo político municipal de EU, e aprobación definitiva, se procede, das modificacións das Ordenanzas Fiscais Reguladoras das Taxas por Subministro de Auga, Depuración de Augas Residuais, Recollida de Lixo, Sumidoiros e Prezo Público da Escola de Música.

Vilagarcía de Arousa, 23 de novembro de 2015.

O ALCALDE-PRESIDENTE, A SECRETARIA XERAL,

Alberto Varela Paz,      Rosa Losada Suárez

Publicar un comentario

 
Top