--> PLENO MUNICIPAL 30di'15

0

Miércoles 30 de Diciembre 2015, 17:00h en Salón de Sesións da Casa do Concello 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DICIEMBRE 2015 

ORDE DO DÍA

ORDE DO DÍA
1. Toma de coñecemento dos Decretos da Alcaldía emitidos no mes novembro de 2015.
2. Toma de coñecemento da solicitude de participación cidadá presentada por parte de asociacións
ou entidades en relación con un punto da arde do día que lIe afecte directamente e posterior
intervención a través dun único representante das mesmas.
3. Aprobación, se procede, de expediente de reaxuste de anualidades 2016-2018 da Revisión do
PXOM.
4. Aprobación, se procede, de expediente de modificación de saldos iniciais de dereitos pendentes
de cobro de pechados n° 02/MSI/2015.
5. Aprobación, se procede, de expediente de modificación de saldos iniciais de abrigas pendentes de
pago por prescrición nO 04/MSI/2015.
6. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal do PSdeG-PSOE
para combater a praga do escaravello picudo.
7. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal do PSdeG-PSOE
para a construción dun Centro de Saúde nos terreas da antiga Comandancia de Mariña.
8. Aprobación, se procede, da Moción que presenta a Plataforma de Afectados da PO-531, coa
finalidade de adoptar unha serie de acordos relacionados coa mellara do vial citado.
9. Aprobación, se procede, da proposta da Plataforma de afectados palas hipotecas, para esixir unha
lei reguladora do dereito á vivenda que cubra as medidas de mínimos para facer fronte á
emerxencia habitacional.
10. Interpelacións.
11. Mocións presentadas polos grupos políticos municipais por razóns de urxencia.
12. Rogos e preguntas.
13. Quenda de rogos e preguntas entre o público asistente á sesión.

Vilagarcía de Arousa, 23 de decembro de 2015.

O ALCALDE-PRESIDENTE, A SECRETARIA XERAL,

Alberto Varela Paz,      Rosa Losada Suárez

Publicar un comentario

 
Top