0

Jueves 31 de Marzo 2016, 17:00h en Salón de Sesións da Casa do Concello 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA

ORDE DO DÍA

1.- Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior de data 25 de febreiro de 2016.

2.- Toma de coñecemento dos Decretos da Alcaldía emitidos no mes de febreiro de 2016.

3.- Toma de coñecemento da solicitude de participación cidadá presentada por parte de asociacións ou entidades en relación con un punto da orde do día que lle afecte directamente e posterior intervención a través dun único representante das mesmas.

4.- Toma de coñecemento da aprobación definitiva pola Xunta de Goberno Local do Orzamento Municipal para o exercicio 2016, ao abeiro do disposto na disposición adicional decimo sexta da Lei 27/2013, de 27 de decembro.

5.- Aprobación, se procede, de cambio de uso de terreos para a construción de Escola Infantil en Vilaxoán, incluída no Plan Provincial de Obras e Servizos 2016.

6.- Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal do BNG, solicitando a non subscrición de cretos con entidades bancarias que colaboren ou executen desafiuzamentos.

7.- Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal do BNG para a limitación do tráfico pesado na Rúa anexa sinalada como "Praza da Estación".

8.- Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal do PP, solicitando a comparecencia dos concelleiros delegados das áreas de referencia para dar conta dos fondos que destina a Deputación de Pontevedra ás arcas municipais.

9.- Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal de EU pola recuperación da Memoria Histórica.

10.- Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal de EU de apoio a persoas migrantes e refuxiadas.

11.- Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal de EU sobre conmemoración 14 de abril, proclamación da II República.

12.- Interpelacións.

13.- Mocións presentadas polos grupos políticos municipais por razóns de urxencia.

14.- Rogos e preguntas.

15.- Quenda de rogos e preguntas entre o público asistente á sesión.

Publicar un comentario

 
Top