Inscripción hasta el 1 julio. Curso en centro de formación CEMIT Avda de Matosinhos. 20 plazas. Del 18 al 29 julio 2016 

CURSO INGLÉS PARA TURISMO 

"Cursos de inglés para turismo", céntrase na formación en linguas estranxeiras. Está dirixida a mozas e mozos que, debido ao labor profesional que prevén desenvolver no seu futuro ou que están a desempeñar na actualidade, teñan interese en adquirir unha competencia comunicativa a nivel intermedio que lles permita desenvolverse no contexto específico do sector turístico e da hostalería.

Requisitos das e dos participantes:
Ter entre 16 e 35 anos, ambos os dous incluídos
Estar empadroadas ou empadroados nalgún concello da provincia de Pontevedra
Ter coñecementos mínimos de inglés a nivel A2 do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas, que deberá ser acreditado achegando un certificado obtido nos últimos tres anos (certificado do Centro de Linguas universitario nivel A2, nivel básico 2 da Escola Oficial de Idiomas, KET Cambridge ou equivalente).
No caso de non dispor desta acreditación (nivel A2) poderán ser beneficiarias ou beneficiarios dos cursos, sempre e cando superen a proba de nivel que o Centro de Linguas da Fundación Universidade de Vigo realizará antes do inicio do curso.
Info http://www.depo.es/temas-formacion/cursos-de-ingles-para-a-xuventude
 
Top