--> 📣 17h PLENO MUNICIPAL 25ago'16

0

en Salón de Sesións do Concello. Jueves 25 agosto 2016, 17:00h 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA

ORDE DO DÍA 

  • 1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior de data 28 de xullo de 2016.
  • 2. Toma de coñecemento dos Decretos da Alcaldía emitidos no mes de xullo de 2016.
  • 3. Toma de coñecemento da solicitude de participación cidadá presentada por parte de asociacións ou entidades en relación con un punto da orde do día que lle afecte directamente e posterior intervención a través dun único representante das mesmas.
  • 4. Aprobación, se procede, da modificación orzamentaria por crédito extraordinario nº 03/2016 para aplicación do superavit do exercicio 2015. 
  • 5. Aprobación, se procede, da solicitude de axuda para a mellora das infraestruturas e do equipamento da escola infantil 0-3 dependente da corporación local.
  • 6. Aprobación, se procede, da determinación de dúas Festas Locais para o ano 2017.
  • 7. Interpelacións ou control das decisións do grupo de goberno.
  • 8. Mocións presentadas polos grupos políticos municipais por razóns de urxencia.
  • 9. Rogos e preguntas.
  • 10. Quenda de rogos e preguntas entre o público asistente á sesión.
O  ALCALDE-PRESIDENTE,   A SECRETARIA XERAL,

Alberto Varela Paz,   Rosa Losada Suárez

Publicar un comentario

 
Top