en Salón de Sesións do Concello. Jueves 29 septiembre 2016, 17:00h 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA

ORDE DO DÍA 


  1. 1.- Aprobación, se procede, das actas das sesións anteriores de datas 25 e 29 de agosto de 2016.
  2. 2.- Toma de coñecemento dos decretos da Alcaldía emitidos no mes de agosto de 2016.
  3. 3.- Toma de coñecemento da solicitude de participación cidadá presentada por parte de asociacións ou entidades en relación con un punto da orde do día que lIe afecte directamente e posterior intervención a través dun único representante das mesmas.
  4. 4.- Aprobación, se procede, da Conta Xeral do Concello de Vilagarcía de Arousa e a FPSDM, correspondente ao exercicio orzamentario de 2015.
  5. 5.- Exame das alegacións presentadas, e no seu caso, aprobación definitiva da Ordenanza de ocupación de terreos de uso público con mesas e cadeiras.
  6. 6.- Aprobación, se procede, da Moción presentada polo grupo político municipal do PSG-SOE solicitando ao Ministerio de Fomento o cumprimento do protocolo de posta en valor de 18 castros na Provincia de Pontevedra entre os que está o xacemento de Castro de Alobre.
  7. 7. Interpelacións ou control das decisións do grupo de goberno.
  8. 8. Mocións presentadas polos grupos políticos municipais por razóns de urxencia.
  9. 9. Rogos e preguntas.
  10. 10. Quenda de rogos e preguntas entre o público asistente á sesión.


Vilagarcía de Arousa, 26 de setembro de 2016

 
Top