--> 📣 PLENO MUNICIPAL 17h 24nov'16

0

Sesión plenaria que se celebrará no Salón de Sesións da Casa do Concello, o día 24 de novembro 2016, ás 17,00 horas.

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA

ORDE DO DÍA 

Sesión plenaria a celebrar no Salón de Sesións da Casa do Concello, o día 24 de novembro de 2016, ás 17,00 horas.
 1. 1. Aprobación, se procede, da actas das sesións anteriores de datas 18 e 27 de outubro de 2016.
 2. 2. Toma de coñecemento dos Decretos da Alcaldía emitidos no mes de outubro de 2016.
 3. 3. Toma de coñecemento da solicitude de participación cidadá presentada por parte de asociacións ou entidades en relación con un punto da orde do día que lle afecte directamente e posterior intervención a través dun único representante das mesmas.
 4. 4. Aprobación, se procede, do reaxuste das anualidades, para as obras de mellora de instalación do mercado de abastos 2ª Fase (Nº 01/19/2015)
 5. 5. Aprobación, se procede, do expediente de modificación de Saldos iniciais por anulación de obrigas recoñecidas pendentes de pago Nº 02/MSI/2016.
 6. 6. Aprobación, se procede, do convenio de arrendamento entre ADIF e o Concello de Vilagarcía de Arousa, para a posta en marcha da vía verde do Salnés.
 7. 7. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal do BNG, para a adhesión ao programa APEGO.
 8. 8. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal do BNG, de apoio ás reclamacións dos traballadores do mar.
 9. 9. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal do P.P., sobre melloras do entorno do campo da Pelada, en Faxilde
 10. 10. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal do P.P., sobre xestións para a construción dunha rotonda na Avda. de Pontevedra para o acceso ó Hospital do Salnés.
 11. 11. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal do P.P., sobre sinalización e identificación con pictogramas de todos os centros socioculturais de Vilagarcía. 
 12. 12. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal de Somos Maioría para a recuperación por parte do Concello de Vilagarcía de Arousa do seu servizo de publicacións.
 13. 13. Interpelacións ou control das decisións do grupo de goberno.
 14. 14. Mocións presentadas polos grupos políticos municipais por razóns de urxencia.
 15. 15. Rogos e preguntas.
 16. 16. Quenda de rogos e preguntas entre o público asistente á sesión.

Publicar un comentario

 
Top