--> 📣 Pleno Municipal Vilagarcía 25may'17

0

17h en Salón de Sesións da Casa do Concello. Entrada libre. jueves 25 mayo 2017 

Sesión Plenario Ordinaria en Vilagarcía 

Sesión plenaria a celebrar no Salón de Sesións da Casa do Concello 

ORDE DO DÍA

 • 1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior de data 27 de abril de 2017.
 • 2. Toma de coñecemento dos Decretos da Alcaldía emitidos no mes abril de 2017.
 • 3. Toma de coñecemento da solicitude de participación cidadá presentada por parte de asociacións ou entidades en relación con un punto da orde do día que lle afecte directamente e posterior intervención a través dun único representante das mesmas.
 • 4. Ratificación, se procede, da memoria de actividades deportivas realizadas pola FPSDM durante o ano 2016.
 • 5. Adhesión, se procede, á Central de Contratación da FEMP, a fin de poder contratar nas condicións que se fixen nos contratos ou acordo marco entre a devandita Central e as empresas
 • adxudicatarias.
 • 6. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo municipal do PSG-PSOE de creación dun punto de encontro en Vilagarcía de Arousa.
 • 7. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo municipal do PP para instalación dunha
 • pista multideportiva en Vilaxoán, co consenso dos veciños.
 • 8. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo municipal do PP de melloras e posta a punto da gardería municipal da Lomba e do seu entorno. Mocións presentadas polos grupos políticos municipais por razóns de urxencia.
 • 9. Comparecencia da Concelleira de Urbanismo, Dona Paola María Mochales, en virtude do acordo plenario adoptado o 27 de abril de 2017.
 • 10. Interpelacións ou control das decisións do grupo de goberno.
 • 11. Mocións presentadas polos grupos políticos municipais por razóns de urxencia.
 • 12. Rogos e preguntas.
 • 13. Quenda de rogos e preguntas entre o público asistente á sesión. 

Publicar un comentario

 
Top