--> 💬 Pleno municipal | 25ene

17h jueves en Vilagarcía. Entrada libre

Pleno municipal 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA

Sesión plenaria a celebrar no Salón de Sesións da Casa do Concello, o día 25 de xaneiro de 2018, ás 17.00 horas.

ORDE DO DÍA

1. Aprobación, se procede, das actas das sesións anteriores de datas 15 e 28 de decembro de 2017.

2. Toma de coñecemento dos Decretos da Alcaldía emitidos no mes de decembro de 2017.

3. Toma de coñecemento da solicitude de participación cidadá presentada por parte de asociacións ou entidades en relación con un punto da orde do día que lle afecte directamente e posterior intervención a través dun único representante das mesmas

4. Adhesión, se procede, ao protocolo xeral de actuación entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias para fomentar a implantación e fixación de empresas en Galicia mediante a creación da iniciativa "Concellos doing business Galicia".

5. Aprobación, se procede, da Delegación na Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das competencias relativas á convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos para o acceso ás diferentes categorías do Corpo da Policía Local e as prazas de Auxiliares de Policía Local e as prazas de vixilantes municipais.

6. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal do PP sobre melloras no campo de fútbol municipal de San Martín, Vilaxoán.

7. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal do PSG-PSOE para establecer un sistema público de pensións con maior capacidade de redistribución e redución das desigualdades.
8. Aprobación, se procede, da moción presentada polos grupos políticos municipais de EU e Somos Maioría para solicitude de cesión de terreo á Consellería de Educación para o posterior retranqueo do muro do IES Castro Alobre e a ampliación da beirarrúa adxacente.

9. Interpelacións ou control das decisións do grupo de goberno: Interpelación de EU sobre o estado de cumprimento das obrigas do prego de condicións da concesión do servizo público de bicicletas "VAIBIKE".

10. Mocións presentadas polos grupos políticos municipais por razóns de urxencia.

11. Rogos e preguntas.

12. Quenda de rogos e preguntas entre o público asistente á sesión.


25ene
enero 2018


 
Top