--> 📣 Pleno Municipal Vilagarcía | 26abr

0

17h jueves en Vilagarcía. Entrada libre 

Pleno Municipal Vilagarcía 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA
C O N V O C A T O R I A

Orde do día da Sesión plenaria que se celebrará no Salón de Sesións da Casa do Concello, o día 26 de abril de 2018, ás 17,00 horas.

ORDE DO DÍA


 • 1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior de data 23 de marzo de 2018.
 • 2. Toma de coñecemento dos Decretos da Alcaldía emitidos no mes de marzo de 2018.
 • 3. Toma de coñecemento dos informes de morosidade previstos na Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro, correspondentes ao 4º trimestre de 2017 e 1º trimestre de 2018.
 • 4. Toma de coñecemento da solicitude de participación cidadá presentada por parte de asociacións ou entidades en relación con un punto da orde do día que lle afecte directamente e posterior intervención a través dun único representante das mesmas.
 • 5. Ratificación, se procede, do acordo adoptado o día 24 de outubro de 2017, pola Mancomunidade Voluntaria de Municipios de Arousa (matadoiro), sobre a súa disolución, liquidación, distribución do patrimonio , así como a desestimación das reclamacións.
 • 6. Aprobación, se procede, da moción presentada polos grupos políticos municipais de EU e Somos Maioría, para a realización dun Plan Comarcal de transporte e a convocatoria dunha mesa de diálogo para o transporte público.
 • 7. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal de Somos Maioría pola transparencia e a presentación de contas dos grupos políticos municipais.
 • 8. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal do BNG en apoio ás reivindicacións das Entidades "Alianza por un rural galego vivo (CIG, FRUGA e ORGACCMM) e Cousa de Raíces", sobre a proposición de Lei, por iniciativa lexislativa popular, para a protección e mellora dos hábitats de bosque autóctono, a racionalización da xestión do monte e a loita contra os incendios forestais.
 • 9. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal do BNG para o mantemento de pensións dignas para os galegos e galegas.
 • 10. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal do BNG para a celebración das letras galegas.
 • 11. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal do PP de "Melloras urxentes no campo de fútbol de Berdón e no seu entorno".
 • 12. Aprobación, se procede, da moción presentada por todos os grupos políticos municipais así como polo Concelleiro non adscrito, en relación co normal desenvolvemento da actividade na Confraría de Carril.
 • 13. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal do PSG-PSOE en relación coa erradicación dos vertedoiros nos nosos montes.
 • 14. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal do PSG-PSOE en relación ao Día da Visibilidade Lésbica.
 • 15. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal do PSG-PSOE sobre erradicación do Chabolismo.
 • 16. Aprobación, se procede, da moción presentada polo Concelleiro non adscrito, D. Miguel Alves Lago, en relación coas carencias e deficiencias que presenta a estrada nacional N640A, dende As Carolinas ata o Hospital do Salnés.
 • 17. Interpelacións ou control das decisións do grupo de goberno.
 • 18. Mocións presentadas polos grupos políticos municipais por razóns de urxencia.
 • 19. Rogos e preguntas.
 • 20. Quenda de rogos e preguntas entre o público asistente á sesión.


26abr 
abril 2018 

Publicar un comentario

 
Top