--> 📣 Pleno Municipal Vilagarcía | 29nov

17h jueves, política en Concello, Ravella 1, Vilagarcía. Entrada libre.

Pleno Municipal ordinario Vilagarcía


SESIÓN PLENARIA ORDINARIA

C O N V O C A T O R I A

Orde do día da Sesión plenaria que se celebrará no Salón de Sesións da Casa do Concello, o día 29 de novembro de 2018, ás 17,00 horas.

ORDE DO DÍA
 • 1. Aprobación, se procede, das actas das sesións anteriores de datas 25 de outubro e 16 de novembro de 2018.
 • 2. Toma de coñecemento dos Decretos da Alcaldía emitidos no mes outubro de 2018.
 • 3. Toma de coñecemento da renuncia presentada por D. Javier Ríos González ao cargo de Concelleiro.
 • 4. Designación, se procede, dun representante municipal para formar parte do Consello Escolar do CEEPR BATA Os Mecos de Vilagarcía de Arousa.
 • 5. Toma de coñecemento da solicitude de participación cidadá presentada por parte de asociacións ou entidades en relación con un punto da orde do día que lle afecte directamente e posterior intervención a través dun único representante das mesmas.
 • 6. Aprobación, se procede, do expediente nº 06/CE/2018 de Modificación de crédito por crédito extraordinario e Nº 05/CF/2018 de cambio de finalidade de financiamento afectado (vivenda Dr. Tourón nº 3 e outros).
 • 7. Aprobación, se procede, da declaración das obras promovidas por Cáritas Diocesana, nunha vivenda unifamiliar situada en Carril, como de especial interese social.
 • 8. Aprobación, se procede, da adhesión do Concello de Vilagarcía de Arousa á Asociación de Entidades Locais pola Lingua Galega, así como dos seus Estatutos para a constitución e funcionamento da citada Asociación.
 • 9. Aprobación, se procede, da Moción presentada polo grupo político municipal do BNG, sobre a reivindicación do 25 de novembro e a necesidade de meirandes recursos no ámbito local e xudicial para loitar contra a violencia machista.
 • 10. Aprobación, se procede, da Moción presentada polo grupo político municipal do BNG sobre o sector eléctrico.
 • 11. Aprobación, se procede, da Moción presentada polo grupo político municipal do BNG sobre o aniversario da Constitución.
 • 12. Aprobación, se procede, da Moción presentada polo grupo político municipal de EU para que se derrogue o delito de inxurias á Coroa e para reafirmar o compromiso cos valores republicanos e a democracia.
 • 13. Aprobación, se procede, da Moción presentada polos grupos políticos municipais de EU e Somos Maioría, para a redución do tránsito de vehículos pesados no Centro de Vilagarcía de Arousa (Rosalía de Castro)
 • 14. Interpelacións ou control das decisións do grupo de goberno.
 • 15. Mocións presentadas polos grupos políticos municipais por razóns de urxencia.
 • 16. Rogos e preguntas.
 • 17. Quenda de rogos e preguntas entre o público asistente á sesión. 

29nov'18
noviembre 2018


 
Top