Pleno Municipal Vilagarcía de Arousa | 28abr

Sesión plenaria que se celebrará no Salón de Sesións da Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA
C O N V O C A T O R I A

Sesión plenaria que se celebrará no Salón de Sesións da Casa do Concello, o día 28 de abril de 2022, ás 17,00 horas:

ORDE DO DÍA

 • 1.- Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior de data 31 de marzo de 2022.
 • 2.- Toma de coñecemento dos Decretos da Alcaldía emitidos no mes de marzo de 2022.
 • 3.- Toma de posesión do cargo de concelleiro por parte de D. Xosé Lois Leirós Gude.
 • 4.- Toma de coñecemento das modificacións na representación en órganos colexiados por parte do grupo político municipal do Partido Popular de Vilagarcía.
 • 5.- Aprobación, se procede, da desestimación da reclamación presentada por D. Antonio González Melón contra a aprobación inicial do orzamento de 2022 e aprobación definitiva do orzamento municipal, se procede.
 • 6.- Aprobación, se procede, da declaración de obra de "Reforma 4ª planta Residencia Divina Pastora", como de especial interese, aos efectos de aplicar a bonificación no ICIO.
 • 7.- Aprobación provisional, se procede, da Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana.
 • 8.- Toma de coñecemento da solicitude de participación cidadá presentada por parte de asociacións ou entidades en relación con un punto da orde do día que lle afecte directamente e posterior intervención a través dun único representante das mesmas.
 • 9.- Aprobación, se procede, da Moción presentada polo grupo político municipal de Podemos-Marea da Vila para a compra pública de alimentos de proximidade e o fomento da economía circular no Concello de Vilagarcía de Arousa.
 • 10.- Aprobación, se procede, da Moción presentada polo grupo político municipal do PSG-PSOE para uns servizos ferroviarios competitivos, eficientes e útiles para as persoas.
 • 11.- Aprobación, se procede, da Moción presentada polo grupo político municipal do PP sobre actuacións de mellora na conservación, mantemento e seguridade na Praia de A Concha-Compostela e na súa contorna.
 • 12.- Aprobación, se procede, da solicitude do grupo político municipal do PP de comparecencia de Dona Paola María Mochales, en calidade de Concelleira de Urbanismo, sobre o proxecto "Mellora da seguridade e accesibilidade do camiño escolar seguro aos centros do entorno de Matosinhos".
 • 13.- Interpelacións ou control das decisións do grupo de goberno.
 • 14.- Mocións presentadas polos grupos políticos municipais por razóns de urxencia.
 • 15.- Rogos e preguntas formuladas polos membros da Corporación Municipal.
 • 16.- Quenda de rogos e preguntas entre as persoas que asisten como público á sesión.
Vilagarcía de Arousa, 25 de abril de 2022.

O ALCALDE-PRESIDENTE,    A SECRETARIA XERAL,ORDE DO DÍA 31mar.2022 

 • 1. Aprobación, se procede, das actas das sesións anteriores de datas 24 de febreiro e 17 de marzo de 2022.
 • 2. Toma de coñecemento dos Decretos da Alcaldía emitidos no mes febreiro de 2022.
 • 3. Toma de posesión do cargo de concelleiro/a por parte de Dona Inmaculada Díez Villarroya e D. Raúl Santamaría González.
 • 4. Toma de coñecemento da renuncia ao cargo de concelleira presentada por Dona Lucía Cesar Veloso.
 • 5. Toma de coñecemento das subvencións concedidas pola Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos.
 • 6. Rectificación de erros expediente de Modificación de Crédito por Crédito Extraordinario nº 01/CE/2022, suplemento de crédito 01/SC/2022 e cambio de finalidade de proxectos con financiamento afectado 01/CF/2022 para diversos gastos de capital.
 • 7. Aprobación, se procede, do expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos Nº01/REC/2022.
 • 8. Aprobación, se procede, do expediente de anulación por prescrición, de determinadas liquidacións/recibos.
 • 9. Aprobación inicial, se procede, da proposta da Alcaldía sobre o organigrama e relación de postos de traballo (RPT) do Concello de Vilagarcía de Arousa.
 • 10. Toma de coñecemento da solicitude de participación cidadá presentada por parte de asociacións ou entidades en relación con un punto da orde do día que lle afecte directamente e posterior intervención a través dun único representante das mesmas.
 • 11. Aprobación, se procede, da Moción presentada polo grupo político municipal do PP de realización dun Plan de Medidas para a Humanización e Dinamización da Praza Doutor Carús e a súa contorna.
 • 12. Aprobación, se procede, da Moción presentada polo grupo político municipal do PP relativa á aprobación dun Plan Provincial específico de apoio aos Concellos ante o incremento do gasto corrente provocado polo prezo da luz, do gas, do combustible e do subministro de materiais.
 • 13. Aprobación, se procede, da Moción presentada polo grupo político municipal do PSGPSOE relativa a un Plan urxente de medidas económicas e sociais de Galicia diante da crise derivada pola invasión de Ucraína.
 • 14. Aprobación, se procede, da Moción presentada polo grupo político municipal de Podemos-Marea da Vila, para instar á Unión Europea a desvincular o prezo do gas do da electricidade.
 • 15. Aprobación, se procede, da Moción presentada polo grupo político municipal de Podemos-Marea da Vila, para a declaración de apoio institucional ao persoal de seguridade do ISM de Bamio e compromiso coa actividade do Centro.
 • 16. Aprobación, se procede, da Moción presentada polo grupo político municipal de Vilagarcía en Común referente ao traslado da ESO e Bacharelato do IES Fermín Bouza Brey.
 • 17. Comparecencia da 1ª Tenente de Alcalde, Dona Tania García Sanmartín, solicitada polo voceiro do grupo político municipal de Vilagarcía en Común. 
 • 18. Interpelacións ou control das decisións do grupo de goberno. 
 • 19. Mocións presentadas polos grupos políticos municipais por razóns de urxencia. 
 • 20. Rogos e preguntas formuladas polos membros da Corporación Municipal. 
 • 21. Quenda de rogos e preguntas entre as persoas que asisten como público á sesión. 

Anteriores: 


OS ORZAMENTOS MUNICIPAIS DE 2022 DEBATERANSE NO PLENO EXTRAORDINARIO A CELEBRAR O XOVES, 17 DE MARZO

O executivo pecha o documento tras incorporar varias propostas dos grupos da oposición

O proxecto presentado polo executivo socialista ascende a 31.502.643 euros, un
0,38% máis que os do ano anterior

Os informes técnicos avalan o cumprimento dos principios de equilibrio, estabilidade e suficiencia financeira, apuntando un superávit de 2.101.488 euros

Tendo en conta a nova operación de crédito prevista por importe de 850.000 euros, o nivel de endebedamento sitúase no 32,5%, o que demostra a boa saúde financeira do Concello


Vilagarcía de Arousa, 9 de marzo de 2022.- O proxecto dos Orzamentos Municipais para 2022 -que inclúe os da Fundación Municipal de Deportes-, debaterase a semana que ven no Pleno extraordinario a celebrar o xoves, 17 de marzo, ás 18.00 horas. A convocatoria realízase despois de avaliar e incorporar varias das propostas realizadas polos grupos da oposición. Os servizos técnicos remataron xa os preceptivos informes que avalan que o documento elaborado polo executivo socialista cumpre cos principios de equilibrio, estabilidade e suficiencia financeira. Os orzamentos acadan este ano os 31.502.634 euros, un 0,38% máis que os do exercicio anterior.

Para a elaboración do presuposto, o goberno que preside Alberto Varela, xa tivera en conta de antemán moitos dos acordos aprobados polo Pleno nos últimos meses e as peticións trasladadas dende asociacións veciñais e outros colectivos, medidas ás que se lle dou cabida no Orzamento en base ás prioridades existentes. Exemplo disto son o compromiso adquirido para a mellora da Rúa Veiga do Mar ou o máis recente arranxo do parque infantil da Laxe.

O executivo socialista advirte que boa parte das propostas realizadas polos grupos da oposición xa estaban previstas no documento, como os asfaltados de camiños rurais para os que se elaborou o Plan Municipal de Asfaltados presentado hai uns días e que segue a liña dos executados en anos anteriores; así como obras de accesibilidade como as do Cemiterio Municipal, Rúa Marxión e a humanización de Aquilino Iglesias Albariño, estas últimas no barrio dos Duráns e que se acometerán a través do Plan Concellos da Deputación. Outras das peticións da oposición que xa estaban previstas no documento son a ampliación da partida para as axudas ao estudo, ou medidas de dinamización das prazas de abastos, que se levarán a cabo no marco dos fondos Next Generation.

Por outra banda, as achegas da oposición incorporadas ao documento son a implementación da partida inicialmente prevista para a mellora de parques infantís, ao igual que a destinada a medidas de sinalización e seguridade viaria co obxectivo de atender actuacións de pintado de sinalización horizontal, colocación da vertical ou instalación de lombos redutores de velocidade, entre outras. Tamén a petición da oposición se incrementa a dotación inicial para actuacións de saneamento, o que permitirá complementar as obras xa previstas polo goberno local en distintos puntos do municipio, na liña do que se vén facendo nos últimos anos.

Outras das propostas da oposición, e tamén veciñais, que se recollen nos Orzamentos son a redacción do proxecto para a creación dun Punk Track na Florida e o proxecto para limpeza e acondicionamento da Fonte de Castroagudín, entre outras.

Unha vez incorporadas todas estas medidas, o servizo de Intervención emitiu os preceptivos informes técnicos que avalan que o documento cumpre cos principios de equilibrio, estabilidade e suficiencia financeira que establecen as leis.

Segundo estes informes, aínda coa operación de crédito prevista no Orzamento por importe de 850.000 euros, o nivel de endebedamento do Concello situarase no 32,5%, moi por debaixo no 75% que a lei establece para que as administracións locais poidan continuar subscribindo créditos libremente, e máis lonxe aínda do 110% que so lles permite facelo previa autorización da administración superior. Este dato, xunto co superávit previsto de 2.101.488 euros, pon de manifesto de novo a boa saúde económica das arcas municipais de Vilagarcía, situación que se ven repetindo dende o inicio dos mandatos do goberno socialista,

O maior gasto social da historia e importantes investimentos

Un feito a destacar no novo presuposto é que o gasto social volve a subir, nesta caso un 12%, ata acadar os 2,5 millóns de euros, o maior da historia neste eido. O capítulo de Investimentos suma 1,4 millóns, dos que 850.000 euros proceden do préstamo e o resto, de fondos propios. Maila isto, os investimentos a financiar con fondos propios no serán os únicos a executar en Vilagarcía este ano, posto que, a maiores continuará a execución dos fondos europeos aos que conseguiu acceder o Concello, a través das actuacións previstas no programa "Vilagarcía Avanza", que inclúe, por exemplo, a ampliación da piscina ou a renovación do pavillón de Fontecarmoa; e nos Fondos Next Generation para a recuperación económica (mellora do mercado, apoio ao sectores empresariais e comerciais locais, actuacións en dixitalización). Ouro investimento importante será o do ReacPon da Deputación Provincial que permitirá construír a nova biblioteca no antigo Liceo Casino.


ORDE DO DÍA
 • 1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior de data 27 de xaneiro de 2022.
 • 2. Toma de coñecemento dos Decretos da Alcaldía emitidos no mes xaneiro de 2022.
 • 3. Toma de coñecemento da renuncia de D. Manuel Méndez Varela e D. Juan Marcos Alcalde Vázquez ao cargo de Concelleiros, xunto coa renuncia de Dona Noemi Agrelo Iglesias á toma de posesión como Concelleira, (integrantes todos da mesma candidatura do PP), correspondente ás eleccións municipais de 2019.
 • 4. Toma de coñecemento do informe de morosidade e período medio de pago, correspondente ao 4º trimestre/2021 do Concello e da Fundación de Deportes, ao abeiro do disposto na Lei 5/2010, de 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais.
 • 5. Aprobación, se procede, do Manifesto do Consello Local da Muller con motivo do 8 de marzo, Día internacional das Mulleres.
 • 6. Toma de coñecemento da solicitude de participación cidadá presentada por parte de asociacións ou entidades en relación con un punto da orde do día que lle afecte directamente e posterior intervención a través dun único representante das mesmas.
 • 7. Aprobación, se procede, da Moción presentada polo grupo político municipal de Vilagarcía en Común, sobre a creación dunha app municipal para a reserva de espazos deportivos.
 • 8. Aprobación, se procede, da Moción presentada polo grupo político municipal de Partido Popular de melloras na dotación de efectivos e prestación de servizos do Corpo Nacional de Policía en Vilagarcía.
 • 9. Aprobación, se procede, da Moción presentada polo grupo político municipal Podemos Marea da Vila para instar ao Ministerio de Xustiza á creación du cuarto Xulgado en Vilagarcía.
 • 10. Aprobación, se procede, da Moción presentada polo grupo político municipal de Partido Popular de Aplicación de medidas demandadas pola veciñanza de A Laxe en materia de mantemento urbano, limpeza, seguridade viaria e posta en valor do patrimonio histórico-natural.
 • 11. Aprobación, se procede, da Moción presentada polo grupo político municipal Podemos Marea da Vila para mellora integral do Barrio de A Laxe.
 • 12. Aprobación, se procede, da solicitude presentada polo grupo político municipal de Vilagarcía en Común, relativa á comparecencia da 1ª Tenente de Alcalde.
 • 13. Interpelacións ou control das decisións do grupo de goberno.
 • 14. Mocións presentadas polos grupos políticos municipais por razóns de urxencia.
 • 15. Rogos e preguntas formuladas polos membros da Corporación Municipal.
 • 16. Quenda de rogos e preguntas formuladas polas persoas que asisten como público á sesión.


Pleno Municipal Vilagarcía de Arousa | 24feb

Orde do día dos asuntos a tratar na Sesión plenaria que se celebrará no Salón de Sesións da Casa do Concello, o día 24 de febreiro de 2022, ás 17,00 horas.


ORDE DO DÍA
 • 1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior de data 27 de xaneiro de 2022.
 • 2. Toma de coñecemento dos Decretos da Alcaldía emitidos no mes xaneiro de 2022.
 • 3. Toma de coñecemento da renuncia de D. Manuel Méndez Varela e D. Juan Marcos Alcalde Vázquez ao cargo de Concelleiros, xunto coa renuncia de Dona Noemi Agrelo Iglesias á toma de posesión como Concelleira, (integrantes todos da mesma candidatura do PP), correspondente ás eleccións municipais de 2019.
 • 4. Toma de coñecemento do informe de morosidade e período medio de pago, correspondente ao 4º trimestre/2021 do Concello e da Fundación de Deportes, ao abeiro do disposto na Lei 5/2010, de 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais.
 • 5. Aprobación, se procede, do Manifesto do Consello Local da Muller con motivo do 8 de marzo, Día internacional das Mulleres.
 • 6. Toma de coñecemento da solicitude de participación cidadá presentada por parte de asociacións ou entidades en relación con un punto da orde do día que lle afecte directamente e posterior intervención a través dun único representante das mesmas.
 • 7. Aprobación, se procede, da Moción presentada polo grupo político municipal de Vilagarcía en Común, sobre a creación dunha app municipal para a reserva de espazos deportivos.
 • 8. Aprobación, se procede, da Moción presentada polo grupo político municipal de Partido Popular de melloras na dotación de efectivos e prestación de servizos do Corpo Nacional de Policía en Vilagarcía.
 • 9. Aprobación, se procede, da Moción presentada polo grupo político municipal Podemos Marea da Vila para instar ao Ministerio de Xustiza á creación du cuarto Xulgado en Vilagarcía.
 • 10. Aprobación, se procede, da Moción presentada polo grupo político municipal de Partido Popular de Aplicación de medidas demandadas pola veciñanza de A Laxe en materia de mantemento urbano, limpeza, seguridade viaria e posta en valor do patrimonio histórico-natural.
 • 11. Aprobación, se procede, da Moción presentada polo grupo político municipal Podemos Marea da Vila para mellora integral do Barrio de A Laxe.
 • 12. Aprobación, se procede, da solicitude presentada polo grupo político municipal de Vilagarcía en Común, relativa á comparecencia da 1ª Tenente de Alcalde.
 • 13. Interpelacións ou control das decisións do grupo de goberno.
 • 14. Mocións presentadas polos grupos políticos municipais por razóns de urxencia.
 • 15. Rogos e preguntas formuladas polos membros da Corporación Municipal.
 • 16. Quenda de rogos e preguntas formuladas polas persoas que asisten como público á sesión.

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA | 27ene

Orde do día da Sesión plenaria que se celebrará no Salón de Sesións da Casa do Concello, o día 27 de xaneiro de 2022, ás 17,00 horas.

ORDE DO DÍA

 • 1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior de data 13 de xaneiro de 2022.
 • 2. Toma de coñecemento dos Decretos da Alcaldía emitidos no mes decembro de 2022.
 • 3. Toma de coñecemento das subvencións concedidas pola Deputación Provincial de Pontevedra.
 • 4. Aprobación inicial, se procede, da modificación puntual do PXOM, para ampliación da EDAR.
 • 5. Toma de coñecemento da solicitude de participación cidadá presentada por parte de asociacións ou entidades en relación con un punto da orde do día que lle afecte directamente e posterior intervención a través dun único representante das mesmas.
 • 6. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal do PP de melloras no uso e aproveitamento do Pavillón de Bamio.
 • 7. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal de Podemos-Marea da Vila para a renovación do convenio colectivo e melloras das condicións laborais das traballadoras do Servizo de Atención ao Fogar.
 • 8. Aprobación, se procede, da moción presentada polos grupos políticos municipais de Podemos-Marea da Vila, Vilagarcía en Común, Ciudadanos, PP e BNG para a mellora da seguridade viaria na Rúa Veiga do Mar.
 • 9. Aprobación, se procede, da moción presentada polos grupos políticos municipais de Podemos-Marea da Vila, Vilagarcía en Común, Ciudadanos, PP e BNG para a mellora do saneamento e recollida de pluviais nas Rúas Ameixeiras e Miramar.
 • 10. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal do PSG-PSOE de apoio á reforma laboral.
 • 11. Interpelacións ou control das decisións do grupo de goberno.
 • 12. Mocións presentadas polos grupos políticos municipais por razóns de urxencia.
 • 13. Rogos e preguntas formuladas polos membros da Corporación Municipal.
 • 14. Quenda de rogos e preguntas entre as persoas que asisten como público á sesión.

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA | 13ene.2022

Orde do día da Sesión plenaria que se celebrará no Salón de Sesións da Casa do Concello, o día 13 de xaneiro de 2022, ás 17,00 horas.

ORDE DO DÍA
 • 1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior de data de 25 de novembro de 2021.
 • 2. Toma de coñecemento dos Decretos da Alcaldía emitidos no mes novembro de 2021.
 • 3. Aprobación, se procede, do cambio de uso de parcela da antiga Comandancia da Mariña, pasando da cualificación actual "outros equipamentos (OE)" a "Equipamentos Sanitarios (ESA)".
 • 4. Aprobación, se procede, de expediente de modificación de crédito por crédito extraordinario nº01/CE/2022, suplemento de crédito 01/SC/2022 e cambio de finalidade de proxectos con financiamento afectado 01/CF/2022 para diversos gastos de capital.
 • 5. Toma de coñecemento da solicitude de participación cidadá presentada por parte de asociacións ou entidades en relación con un punto da orde do día que lle afecte directamente e posterior intervención a través dun único representante das mesmas.
 • 6. Aprobación, se procede, da moción presentada polo Grupo Político Municipal de Podemos-Marea da Vila para a creación de prazas públicas na Educación Infantil de cero a tres anos.
 • 7. Aprobación, se procede, da moción presentada polo Grupo Político Municipal de Vilagarcía en Común para aprobación dun Plan Municipal de Vivenda en Vilagarcía.
 • 8. Aprobación, se procede, da moción presentada polos Grupos Políticos Municipais do PP, BNG, Vilagarcía en Común, Podemos-Marea da Vila e Ciudadanos para solución aos problemas de tráfico e mellora de acceso na Rúa Ameixeiras.
 • 9. Interpelacións ou control das decisións do grupo de goberno.
 • 10. Mocións presentadas polos grupos políticos municipais por razóns de urxencia.
 • 11. Rogos e preguntas formuladas polos membros da Corporación Municipal.
 • 12. Quenda de rogos e preguntas entre as persoas que asisten como público á sesión.
O ALCALDE-PRESIDENTE,         A SECRETARIA XERAL ACCTAL,

Alberto Varela Paz                            Mª Rosario González Pacios


Pleno Municipal Vilagarcía de Arousa


Nombre

_0,3,_12,1,_13.6,1,_18,2,_19.44,1,_230,1,_25,1,_35,1,_4,1,_4.5,1,_5,1,_7,1,-11.6,1,-23.76,1,-46,1,-6,1,#comercio,3,#hostelería,1,Academia Elisa,3,actividad,11,acto,3,agenda,1,agrup.musical,26,Ahituvi,1,ANPA,31,arte,1,asoc asistencia,26,asoc cultural,1,asoc juvenil,8,asoc mujeres,22,asoc protectora,7,asoc.cultural,97,asoc.deportiva,5,asoc.educativa,36,asoc.empresarial,53,asoc.folclórica,30,asoc.lúdica,24,asoc.montes,2,asoc.musical,7,asoc.vecinal,46,aviso,3,celebración,4,centro cultural,23,centro deportivo,6,cine,3,Cine Clube Ádega,3,comercio,3,concurso,1,coro,14,cultura,1,deporte,4,destacado,2,e.deportivo,4,economía,1,empleo,5,entroido,1,equipo deportivo,13,escena,13,escultura,15,evento,58,evento pasado,1,expo,2,fiesta,3,formación,7,gastronomia,1,Guillan,2,hostelería,2,infantil,1,informacion,30,información,7,juventud,1,literatura,4,mecenas,1,mujer,2,musica,2,música,12,patrimonio,15,patrocinador,16,patrocinador1,10,patrocinador2,2,patrocinador3,1,plan,1,profesional,1,programa,1,promo,1,promoción,2,propietarios,1,ruta,2,salud,1,servicios,7,social,321,SOCIAL-danza,1,SOCIAL-mar,1,transporte,1,turismo,32,
ltr
item
Guía de Vilagarcía: Pleno Municipal Vilagarcía de Arousa | 28abr
Pleno Municipal Vilagarcía de Arousa | 28abr
Sesión plenaria que se celebrará no Salón de Sesións da Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5ZKRb3OcOKGqkk3xR7s34zVmE-4CgAgO_fGmypzmo2TQeXH9amhK7wdeorihBDzVmFwoDLnoSZ-VVNFRAuhR_lIFFRWqDaV-Oip8PfFciGrEv10sB9GnzU_cb-fDFZNafbE_EC27lyA8/w1600/image.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5ZKRb3OcOKGqkk3xR7s34zVmE-4CgAgO_fGmypzmo2TQeXH9amhK7wdeorihBDzVmFwoDLnoSZ-VVNFRAuhR_lIFFRWqDaV-Oip8PfFciGrEv10sB9GnzU_cb-fDFZNafbE_EC27lyA8/s72-w1600-c/image.png
Guía de Vilagarcía
https://www.guiavilagarcia.com/2021/03/pleno-municipal-vilagarcia-de-arousa.html
https://www.guiavilagarcia.com/
https://www.guiavilagarcia.com/
https://www.guiavilagarcia.com/2021/03/pleno-municipal-vilagarcia-de-arousa.html
true
5212948515645131064
UTF-8
Cargados todos los artículos No se encontró ningún artículo VER TODO Leer más Responder Cancelar respuesta Borrar Por Guía PÁGINAS ARTÍCULOS Ver Todo RECOMENDADO PARA TI ETIQUETA ARCHIVO TODOS LOS ARTÍCULOS No se encontró ningún resultado para tu búsqueda Volver Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ahora mismo hace 1 minuto $$1$$ minutes ago hace 1 hora $$1$$ hours ago Ayer $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago hace más de 5 semanas Seguidores Síguenos CONTENIDO BLOQUEADO PASO 1: Comparte en tu red social PASO 2: Haz click en el enlace en tu red social Copiar Todo el Código Seleccionar Todo el Código Todo el código fue copiado en tu portapapeles No se puede copiar el código / texto, por favor presiona [CTRL]+[C] (o CMD+C en Mac) para copiar Contenido